Đánh giá hệ thống điện toàn diện là hết sức cần thiết, vì sao nói như vậy?