Kinh tế tuần hoàn đã có những giải pháp, sáng kiến, bước tiến mới