Kinh tế xanh – Yêu cầu bắt buộc đối với từng doanh nghiệp